Τίτλος:  Compliance Audit Senior Specialist

Εταιρεία:  Motor Oil Α.Ε.
Τμήμα: 
Τοποθεσία: 

Περισσός, GR, 142 32

Ημερομηνία:  3 Ιουν 2024

The Company

Motor Oil Hellas (ΜΟΗ) κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο της διύλισης αργού πετρελαίου και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων, την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων και την εξασφάλιση, µακροπρόθεσµα, της ανταγωνιστικότητάς µας.

During your day you will:

Αναζητούμε να προσλάβουμε έναν Εσωτερικό Ελεγκτή (Risk & Finance).

Starting with the role:

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Ακολουθεί το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου (IPPF του ΙΙΑ) και εφαρμόζει τις διαδικασίες που ορίζονται σε αυτό
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Controls) μέσω των διενεργηθέντων ελέγχων
 • Συμβάλλει τη διασφάλιση ποιότητας και την εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος βελτίωσης ποιότητας του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Παρακολουθεί το πλαίσιο εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων για την επαρκή αντιμετώπιση των αδυναμιών και των παρατηρήσεων που καταγράφονται στις Εκθέσεις Ελέγχου
 • Παρακολουθεί τις αλλαγές και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν ανάλογα με το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, περιβάλλον αλλά και πιθανούς περιβαλλοντικούς, νομικούς ή τεχνολογικούς παράγοντες και τις πιθανές επιπτώσεις τους
 • Προτείνει το πρόγραμμα ελέγχου και τυχόν αλλαγές που μπορεί να χρειάζεται
 • Υλοποιεί τα πλάνα εκτέλεσης των ελέγχων και εξασφαλίζει την παράδοση σύμφωνα με τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα
 • Εφαρμόζει τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές συλλογής δεδομένων, ανάλυσης και αναφοράς αποτελεσμάτων
 • Διασφαλίζει ότι τα έγγραφα εργασίας  αποτυπώνουν τις ελεγκτικά στάδια που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου
 • Βοηθά τη Διοίκηση στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων να αντιμετωπίσει ζητήματα που εντοπίστηκαν μέσω ελεγκτικής δραστηριότητας
 • Παρακολουθεί την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις και ελέγχει την τήρησή τους
 • Αναφέρει πιθανούς νέους ή μη αναγνωρισμένους κινδύνους στις περιοχές που διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους

What you need to stand out:

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλου συναφές αντικειμένου
 • Μεταπτυχιακό ή ΜΒΑ
 • Τουλάχιστον 4 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως Εξωτερικός ή/και Εσωτερικός Ελεγκτής
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ελέγχους  με οικονομικά αντικείμενα
 • Εξοικείωση με συστήματα εκτέλεσης ελεγκτικών εργασιών (π.χ. Teammate)
 • Πιστοποιήσεις όπως CIA, CPA CFE, CRMA, IFRS, ACCA, θα εκτιμηθούν
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Εξοικείωση με ERP συστήματα κατά προτίμηση SAP
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
 • Αναγνώριση κινδύνων και η αξιολόγησή τους
 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές δεξιότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας
 • Προσαρμοστικότητα και προνοητικότητα